Vedtægter

Vedtægter for Bjerringbro Forenede Håndboldklubber ( BFH )

 

Navn, hjemsted og formål:

§ 1

Bjerringbro Forenede Håndboldklubber ( BFH ), der er hjemmehørende i Viborg kommune, er stiftet d. 1/4-1999 som en sammenlægning af Bjerringbro Håndboldklub ( BHK ) og Bjerringbro KFUM Håndboldafdeling. BFH er en specialafdeling underlagt BIF-Samvirket og som sådan forpligtet til at følge Samvirkets love og bestemmelser.

§ 2

Foreningens formål er at spille håndbold og deltage i Dansk Håndbold Forbunds turneringer, samt at skabe gode og sund rammer omkring håndbolden i Bjerringbro kommune og styrke det enkelte medlem sportsligt, menneskeligt og socialt.Medlemskab:

§ 3

Som medlem i foreningen kan optages enhver, som vil respektere foreningens love. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse/adresse.

§ 4

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Kontingentet betales ved indmeldelsen. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om eventuel kontingentfrihed.

Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens bestyrelse/adresse. Ved udmeldelse er et medlem forpligtet til at betale en eventuel kontingentrestance.

§5

Efter beslutning i bestyrelsen kan et medlem idømmes karantæne eller udelukkelse fra foreningens aktiviteter såfremt vedkommendes opførsel direkte strider mod foreningens formål eller skader foreningens omdømme udadtil.

Efter beslutning i bestyrelsen kan et medlem endvidere udelukkes fra foreningens aktiviteter, såfremt vedkommende er i kontingentrestance.

§ 6

Deltagelse i stævner, turneringer o. lign., hvor man repræsenterer foreningen, kan kun finde sted, når bestyrelsens accept i forvejen er indhentet. Deltagelse kan finde sted under DHF plus andre håndboldforbund med bestyrelsens forudgående accept.Bestyrelse:

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse med 5 eller 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 2/3 medlemmer og i ulige år vælges 3/4 medlemmer. Medlemmerne kan genvælges.

I perioden 01.04.1999 til 31.08.2000 består bestyrelsen af 8 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer er udpeget af Bjerringbro KFUM Håndboldafdeling og 4 medlemmer er udpeget af Bjerringbro Håndboldklub (BHK).

Ved valg til bestyrelse gælder, at de opstillede, der opnår flest stemmer er valgt, mens de 2 medlemmer der har flest stemmer efter de valgte, er valgt som suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand og en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendig, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog skal der afholdes min. et møde om måneden. Der skal føres protokol ved bestyrelsens møder, som skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 5 eller flere medlemmer er tilstede, her iblandt formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at hele foreningens formålsparagraf tilgodeses, således at arbejdet udover det rent idrætslige også kommer til at omfatte, ikke idrætslige aktiviteter.Regnskab og revision:

§ 8

Foreningens regnskab- og virkeår løber første år fra den 01.04.1999 til 30.06.2000 og derefter fra den 01.07 til 30.06.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en på generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges på generalforsamlingen, for 1 år ad gangen.

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.Generalforsamling:

§ 9

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender, foreningens højeste myndighed indenfor de af lovene fastsatte grænser.

§ 10

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Første generalforsamling afholdes inden udgangen af august måned år 2000.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig, og skal indkaldes, når mindst 25% af foreningens stemmeberettiget medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af forslag til dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse, dog tidligst 21 dage efter en ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved annoncering i Bjerringbro Avis med mindst 14 dages varsel.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.

§ 11

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På en ordinær generalforsamling skal dagsorden indeholde mindst følgende punkter:


  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
  3. Beretning fra eventuelle udvalg.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Kontingent til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.


Det reviderede regnskab skal fremlægges skriftlig.

Forslag til behandling under dagsorden pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot 1 tilstedeværende medlem ønsker det. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig fremmøde. Ved afstemning og valg gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jævnfør dog § 12 og 13.

I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke herved en afgørelse, foretages der lodtrækning.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle aktive og passive medlemmer som er over 16 år og har været medlem i 3 måneder. Der tilkommer hvert medlem én stemme.Lovændringer:

§ 12

Nuværende love kan kun ændres på en generalforsamling og det kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivende stemmer.

Er der forslag til vedtægtsændringer skal dette fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Ændringsforslagene skal være tilgængelige på Bjerringbro FH´s kontor og Bjerringbro FH´s hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.Opløsning:

§ 13

Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på den ordinære generalforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivende stemmer, og at disse udgør mindst 1/2 af samtlige stemmeberettiget stemmer.

Hvis de to nævnte krav ikke er opfyldt, men der på den ordinære generalforsamling er almindelig flertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses ved almindelig stemmeflerhed uanset fremmøde.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue, materialer m.v. BIF Samvirket Bjerringbro.Tegning og hæftelse:

§ 14

Foreningen forpligtes ved underskrift af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter forudgående vedtagelse på generalforsamlingen.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Evt. salg af licens til Bjerringbro-Silkeborg Elite Håndbold A/S og salg af A aktier i Bjerringbro-Silkeborg Elite Håndbold A/S kan kun ske, såfremt dette er opført som et særskilt punkt på generalforsamlingen og vedtages efter samme regler som § 13 opløsning af foreningen.