Referat af generalforsamling

4. november 2019

Bjerringbro FH

 

Referat af ordinærgeneralforsamlingen den 25/9-2019

 

 

 

Dennis Jensen bød velkommen.

 

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Preben Sørensen som dirigent, Preben Sørensen blev valgt.

 

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

  

  1. Bestyrelsens beretning

Dennis Jensen berettede mundtlig om det forgangene år. Formanden takkede udvalg, bestyrelse og sponsorer for godt samarbejde i sæsonen.

 

Beretningen blev godkendt.

 

  1. Beretning fra eventuelle udvalg

Tone Offersen fremlagde beretning for ungdomsudvalget.

 

Beretningen blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Revisor Jørgen Løbner fremlagde det reviderede regnskab for sæsonen, et regnskab der udviste et underskud 1.919, - kr. Herefter blev budget for 2019-2020 fremlagt.

 

Regnskabet blev godkendt

 

  1. Kontingent til godkendelse kontingent

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der skulle være uændret kontingent til sæsonen 2019-2020.

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Johnny Damtoft, opfordrede til at bestyrelsen kiggede på kontingentstigninger for sæsonen 2020-2019.

 

Tone Offersen, hun opfordrede til at det kun var de ældste hold, der blev kigger på i forhold til en kontingentstigning.

 

Johnny Damtoft, forespurgte om der var sket justeringer i kontingentopkrævninger i forhold til sidste sæson.

Svar fra Henrik Bangshøi, der er sket justeringer i kontingenterne, i forhold til sidste generalforsamling.

 

  1. Behandling af indkomne forslag

Anders Tranholm, klubben lever ikke op til formandsparagraffen og dermed ikke tilgodeser bredden.

 

Svar fra Dennis Jensen, undskylder de sportslige prioriteringer ikke er tilrettet på hjemmesiden, men mener BFH efterlever formandsparagraffen.

 

Peter Friis, jeg mener også klubben efterlever de sportslige prioriteringer.

 

Anders Tranholm, jeg mener ikke det er fakta.

 

Nicolai Fogt, hvor ser klubben det største gab mellem træner eller spiller?, jeg mener ikke trænerne har nogle rettesnore, for hvordan de skal agere i klubben?

 

Svar fra Dennis Jensen, jeg mener ikke det er helt korrekt, vi har flere trænere omkring holdene og derved holder vi fast i retningen.

 

Nicolai Fogt, U15 pigerne, man skal have en retning på, hvor klubben vil hen og mere struktur. Der skal være en træner til alle hold.

 

Anders Tranholm, jeg efterlyser en retning på hvor trænerne køre henad.

 

Tone Offersen, der skal være dygtige trænere og man skal huske det sociale.

 

Svar fra Dennis Jensen, kompromis, trænerne skal have frie tøjler, kan vi indkalde træner/leder til en ny workshop, hvor vi kan vende tingene?

 

Steen Winckler: Hvad er det i savner?

 

Anders Tranholm, jeg efterlyser at der bliver taget hånd om alle og der er plads til alle.

 

Steen Winckler, vi skal have opdateret hjemmesiden.

 

Svar fra Dennis Jensen, bestyrelsen vil følge op på problemstillingerne og samtidig vil jeg gerne kvittere for godt arbejde Anders. Hvad siger du Anders?

 

Anders Tranholm, da jeg ikke føler BFH´s vedtægter er helt opdateret og jeg gerne vil have præciseret hvem der har stemmeret til klubbens generalforsamling, vil jeg gerne have vedtægterne rettet.

 

Dennis Jensen, hvem stemmer for vi afholder en ekstraordinær generalforsamling?

 

Det blev vedtaget, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

 

     

      

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var Dennis Jensen, Carsten Ishøy og Mai-Britt Laursen, alle ønskede genvalg og blev valgt, hvorefter bestyrelsen består af; Maiken Laursen, Hans Jørgen Høeg, Jens Steffensen, Steen Winckler, Dennis Jensen, Carsten Ishøy og Mai-Britt Laursen.

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede Christian Lynnerup som 1. suppleant og Niels Jørgen Ottesen som 2. suppleant. 

 

Indstillingen blev godkendt.

 

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Jørgen Løbner som revisor.

 

Indstillingen blev godkendt

  

Michael Stick, hvor er vi henne omkring holdfællesskabet for U17 drenge.

 

Svar fra Steen Winckler; Det er svært.

 

Michael Stick, Logistikmæssig nemmest med Viborg.

 

Svar fra Steen Winckler; det er svært i forhold til vores relationer til BSH.

 

Svar fra Jens Steffensen, der bliver arbejdet på forskellige løsningsmodeller i forhold til Silkeborg området.

 

Anders Tranholm, kunne de måske være en ide og lave en fælles opstart for klubbens hold.

 

Keld Jensen, det kunne være en god ide med et netværk til unge trænere.

 

Nicolai Fogt, vi mangler træner og vi mangler en retning, ledelsen skal have en retning, der skal være en ”forretningsgang” til nye træner/leder om hvordan tingene foregår i klubben.

 

Svar fra Steen Winckler, i er velkommen til at hjælpe os.

 

Eva Halskov, jeg vil gerne opfordre alle træner/leder til at bruge vores udmærkede hjemmeside endnu mere.

 

 

Dennis Jensen takkede for god ro og orden

 

 

Preben Sørensen                                                                                  Henrik Bangshøi                

Dirigent                                                                                                Referent